RESERVAR
  • Descomptes únics
  • Cancel·lació gratuïta
  • Millor preu garantit
Descomptes únics
Cancel·lació gratuïta
Millor preu garantit
Inici política de privacidad
Política de privacitat

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 (RGPD) i la seva normativa de desenvolupament, ESCAMPA S.L informa a tots els usuaris de la Web www.escampahotels.com ( la "Web") sobre el tractament de les vostres dades personals, les facilitades durant l'accés i ús de la Web.

 

Amb caràcter general amb quina finalitat tractarem les vostres dades personals?

  • Atendre la sol·licitud d'informació requerida, a través dels apartats destinats al contacte o consulta a propòsit dels diferents serveis, al lloc web.
  • Gestió de la relació negocial amb clients i/o proveïdors.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

  • Per atendre la sol·licitud d'informació requerida a través de l'apartat "Contacte" o “Consulteu sobre…” de la Web: El consentiment manifestat a partir del requeriment enviat.
  • Possibilitar la gestió de la relació negocial amb clients i proveïdors, l'execució del contracte.


Per quant de temps conservarem les vostres dades?

En general, les dades proporcionades es conservaran, durant el temps que siguin necessàries, per a cadascuna de les finalitats a què es destinin les dades. En tot cas, durant els terminis legalment establerts.

En el cas dinformació relativa a la prestació de serveis, durant el termini necessari per donar resposta i dur a terme el corresponent seguiment intern del suggeriment o consulta comunicada. Pel que fa a la tramesa de comunicacions comercials via electrònica, indefinidament, fins que no ens manifesti el contrari.

 

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Amb caràcter general, no està prevista la comunicació de les vostres dades a tercers.

 

Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?

Accés.- L'interessat tindrà dret a obtenir del responsable del tractament confirmació de si s'estan tractant o no les dades que li concerneixin, així com informació detallada sobre determinats aspectes del tractament que s'estigui duent a terme.

Rectificació.- L'interessat tindrà dret a obtenir la rectificació de les dades personals inexactes que li concerneixin o que es completin les que siguin incompletes.

Supressió.- Linteressat tindrà dret a sol·licitar la supressió de les seves dades personals, en tot cas a la supressió estarà subjecta als límits establerts a la norma reguladora.

Limitació del seu tractament.- L'interessat tindrà dret a sol·licitar la limitació respecte al tractament de les dades de caràcter personal

Oposició al tractament.- En determinades circumstàncies  i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades.

Dret a la portabilitat de les vostres dades.- És a dir, tindreu dret a rebre les dades personals que us incumbeixin, que hagueu facilitat a un responsable del tractament, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica ia transmetre-les a un altre responsable del tractament.

Els drets esmentats podran ser exercits mitjançant sol·licitud escrita i signada adreçada a ESCAMPA S.L, oa través de l'adreça de correu electrònic: info@escampahotels.com on també podrà sol·licitar més informació sobre els tractaments duts a terme per l'empresa.

 

On obtenim les vostres dades?

Les vostres dades ens han estat facilitades per vostè, la vostra empresa o tercers tals com agències de viatges, centrals de reserves, etc.. A més dels generats a partir de la prestació de serveis contractada.

 

Què passa si no facilito les dades sol·licitades?

Les dades identificatives pertanyents al client/usuari, així com les altres dades de contacte i qualssevol altres que puguin ser exigides per la normativa aplicable, és obligatori declarar-les i la negativa a subministrar-les podria suposar la impossibilitat d'accedir al servei. Les dades restants que se sol·liciten són voluntàries, per la qual cosa el fet de no facilitar-les no impedirà l'establiment de la relació contractual.
Tutela de les autoritats de control.
En cas que ho cregui oportú, pot requerir la tutela de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades presentant la reclamació corresponent. www.agpd.es. C/ Jorge Juan núm. 6 28001 Madrid.

 

Mesures de seguretat.

L'Hotel ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerides, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades al Hotel. Això no obstant, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Fet